Professioneel veranderen

Verandering is een constante voor iedere organisatie, maar niet iedere verandering leidt ook daadwerkelijk tot een verbetering. Een vaste formule om verandering ook binnen uw organisatie tot een verbetering te laten leiden hebben we niet. Wat we wel hebben zijn de ervaring, kennis en vaardigheden om een veranderingstraject succesvol te laten verlopen. Deze competenties maken dat we professionaliteit aan veranderen durven te verbinden. Wij hebben onze ervaring vooral in de zorg- en technologiesector opgedaan en in die sectoren durven we iedere verbetering met u aan te gaan. Wij hebben in de loop der jaren onze eigen visie ontwikkeld voor het begeleiden van veranderingstrajecten.

Proveran staat voor professioneel veranderen. Niet veranderen om het veranderen, maar veranderen om te verbeteren. Wij zijn van mening dat we dit professioneel kunnen doen omdat we niet alleen ruime ervaring met verandermanagement hebben maar tevens omdat we in staat zijn om verandermanagement toe te passen in de context van uw organisatie. Wij hebben onze eigen aanpak en visie op verandermanagement ontwikkeld waarmee wij waarde kunnen toevoegen voor uw organisatie. Proveran past haar verandermanagement methode gefaseerd toe, afhankelijk van de context van uw organisatie. We beginnen altijd met de vraag waarom u een verandering wenst te bewerkstelligen, gevolgd door de vraag wat u wenst te veranderen, waarheen die verandering moet leiden, wie die verandering moet bewerkstelligen en tenslotte met de vraag hoe u deze verandering wenst te realiseren.

CONTINU VERANDEREN

Veranderen is voor iedere organisatie een constante. Als uw organisatie onvoldoende in staat is om te veranderen worden de kansen op overleving op lange termijn kleiner en kleiner. Veranderen kan echter niet te abrupt en met te grote stappen of te grote koerswijzigingen; veranderen is een gradueel proces waarbij je zeker wil zijn dat je de bewerkstelligde verbeteringen kunt verankeren. Onze aanpak is dan ook cyclisch van aard waarbij we stapsgewijs de gewenste verbeteringen kunnen garanderen.

WAAROM VERANDEREN?

Verandering is en blijft belangrijk voor willekeurig welke organisatie of branche. Verandering is immers de enige constante waarover we zeker kunnen zijn. Als wij niet veranderen worden we door de veranderingen van anderen ingehaald. De noodzaak tot verandering is meestal wel evident. Echter, niet iedere verandering leidt ook daadwerkelijk tot een verbetering of op zijn minst niet de verbetering die de veranderaar ook daadwerkelijk voor ogen had bij het starten van een veranderingstraject. In de meer populistische managementliteratuur wordt gesteld dat 70% van alle initiatieven voor organisatieverandering mislukken; de nuancering in deze is uiteraard dat dit percentage is gebaseerd op het al dan niet behalen van het vooraf gestelde doel van de verandering. Desondanks is het cruciaal om a priori de reden van verandering vast te stellen en daar als veranderaar(s) een helder en duidelijk beeld te hebben waarom die verandering moet plaatsvinden. Wij kunnen u helpen bij het helder krijgen van de aanleiding(en) alsmede uw strategische doelstellingen voor verandering. Afhankelijk van uw organisatie kiezen we in nauw overleg met u de juiste aanpak. We geloven sterk in het principe van eerst kijken, dan nadenken en dan pas doen.

WAT VERANDEREN?

Het vaststellen wat er moet veranderen is wellicht de meest cruciale vraag. Hoe vaak wordt niet energie verspild aan symptoombestrijding in plaats van de werkelijke oorzaak aan te pakken. Wij zijn in staat om u te helpen bij het vinden van die oorzaken die de organisatie momenteel belemmeren uw doelstellingen te realiseren. Door juist de focus te leggen op de grondoorzaken kunnen we snel tot verbeteringen komen. Wij maken hierbij gebruik van de principes van inherente eenvoud en toereikende causaliteit om samen met uw organisatie de knelpunten te vinden. Dit kunnen we uitvoeren op uw primaire bedrijfsprocessen maar tevens op uw ondersteunende en sturende processen. Het gebruik van containerbegrippen bij het bespreken van de aanleiding voor verandering vertroebelt vaak de beeldvorming aan de bestuurstafel van de meeste organisaties met als resultante dat men denkt dezelfde redenen voor verandering te kennen maar gedurende het veranderingstraject toch tot de conclusie te komen dat er substantieel verschil van inzicht bestaat. Het aan boord krijgen van de juiste stakeholders en hun achterban is cruciaal in deze fase van een veranderingstraject.

WAARHEEN VERANDEREN?

Als we eenmaal samen met uw organisatie hebben bepaald wat we willen verbeteren komt de essentiële vraag waarheen deze verandering moet leiden. Vaak wordt men het wel vrij snel eens over een ideaal scenario waarheen de verandering moet leiden. Dit ideale scenario is echter vaak sterk individualistisch gekleurd. Bestuurder A denkt dat dit ideale scenario kenmerken x, y en z heeft terwijl manager B toch een andere beeld heeft bij kenmerk x. Tevens vindt in deze fase een sterk blauwdruk denken plaats vanuit de veronderstelling dat als we weten waarom we moeten veranderen en wat we moeten veranderen de uitkomst van het veranderingstraject sterk voorspelbaar en stuurbaar wordt. Echter, in onze ervaring dient juist in deze fase van het veranderingstraject besproken worden wat te doen met de tolerantie op het te behalen resultaat, potentiële reactie van de organisatie tegen de beoogde verandering en voortschrijdende inzichten uit de organisatie die het resultaat wel een sterk kunnen beïnvloeden. Dit alles om te voorkomen dat we starten met een veranderingstraject en geen eenduidige verwachtingen hebben ten aanzien van het te behalen resultaat.

WIE VERANDEREN?

In onze ervaring is dit de fase die vaak (te) snel wordt ingevuld. In deze fase bemensen we de verandering met de veranderaars en brengen we de verandering op gang. Het neerzetten van de juiste organisatie en met de juiste mensen is een cruciale randvoorwaarde voor succesvolle verbetering. In vele situaties hebben we veranderingen zien stranden of vertraging zien oplopen doordat onvoldoende rekening gehouden wordt met de mensen die deze verandering moeten realiseren, de mensen die onderdeel zijn van de verandering, de mensen die deze verandering moeten steunen of de mensen die deze verandering niet wensen. Wij geloven niet in weerstand tegen verandering; wij geloven wel dat degenen die de verbetering wensen te realiseren verantwoordelijk zijn om de verandering adequaat uit te leggen. De kracht van een boodschap zit immers niet alleen in de boodschap zelf maar vaak in herhaling van die boodschap. Wanneer geconfronteerd met veronderstelde weerstand leidt onze natuurlijke reactie ertoe dat we de andere partij verwijten onverschillig, koppig of zelfs dom te zijn. Dit blijkt in de praktijk zelden het geval; in de meeste gevallen is het vooral een gebrekkige dialoog over de gewenste verandering. Wij hebben juist regelmatig gezien dat het betrekken van medewerkers bij de gewenste verandering vaak leidt tot een beter resultaat. Wij zijn er van overtuigd dat we het verschil in deze fase kunnen maken.

HOE VERANDEREN?

Tenslotte bepalen we samen met uw organisatie hoe we de verandering teweeg gaan brengen. Hierbij houden we rekening met alle mogelijke lagen van reactie die een veranderingstraject kan opwekken en hebben we mogelijkheden om deze reacties te verwerken in het uiteindelijk te behalen resultaat. Een verandering is namelijk een beweging die op gang wordt gebracht waarop een reactie komt. Het proces van beweging en reactie vraagt visie, sturing en absorptievermogen om nieuwe inzichten die voortkomen uit deze reacties te kunnen opnemen in het te behalen resultaat. Een cruciaal onderdeel van deze fase van het veranderingstraject is een duidelijk leer- & trainingsprogramma om uw organisatie in staat te stellen veranderingstrajecten in de toekomst in grote mate zelfstandig uit te kunnen voeren. We willen immers een vliegwiel op gang brengen waarin veranderen normaal wordt.